صدای دوست

گفتن از دوست چه دیدی که چنان مسروری؟گفتم ازدوست همین بس که زما یادکند.

شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
11 پست
دی 93
22 پست
آذر 93
9 پست
آبان 93
11 پست
مهر 93
13 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
15 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
12 پست
اسفند 92
19 پست
بهمن 92
22 پست